Statistik

2018-2023: Antal skjutningar i Sverige, per månad

Matris: Antal skjutningar per månad i Sverige

2018-2023: Antal skadade vid skjutningar i Sverige, per månad

Matris: Antal skjutningar per månad i Sverige

2018-2023: Antal dödsskjutningar i Sverige, per månad

Matris: Antal skjutningar per månad i Sverige

Kontakt